So sánh lãi suất của trái phiếu với cổ tức của cổ phiếu

Một nhà đầu tư tìm kiếm thu nhập tạo ra các khoản đầu tư thương mại trên thị trường có quyền lựa chọn trái phiếu hoặc cổ phiếu. Mặc dù bạn có thể tìm thấy trái phiếu và cổ phiếu có lợi suất tương tự nhau, nhưng đặc điểm của lãi suất trái phiếu và cổ tức của cổ phiếu là khác nhau đáng kể. Sự lựa chọn tốt nhất phụ thuộc vào mục tiêu đầu tư của bạn và khả năng chấp nhận rủi ro.

1. Lãi suất của trái phiếu

Trái phiếu là một chứng khoán nợ được phát hành bởi một công ty hoặc tổ chức chính phủ. Trái phiếu điển hình trả lãi suất cố định hàng năm và số tiền mặt của trái phiếu được thanh toán cho nhà đầu tư khi trái phiếu đáo hạn. Hầu hết các trái phiếu chia tiền lãi thành hai lần thanh toán nửa năm một lần.

Lợi suất đến ngày đáo hạn được báo giá của một trái phiếu là thước đo tốt nhất về lợi tức mà một nhà đầu tư sẽ kiếm được dựa trên giá thị trường hiện tại của trái phiếu và tỷ lệ thanh toán lãi suất. Lợi tức trái phiếu thay đổi tùy theo mức lãi suất thị trường hiện tại và xếp hạng tín dụng cụ thể của trái phiếu.

2. Cổ tức của cổ phiếu

Cổ tức của cổ phiếu là một phần lợi nhuận của công ty được trả cho các cổ đông. Mỗi công ty quyết định mức cổ tức mà họ muốn trả. Các công ty có chính sách trả cổ tức đều đặn thường thực hiện phân phối ba tháng một lần hoặc hàng quý. Lợi suất hiện tại của một cổ phiếu trả cổ tức là mức cổ tức hàng quý gần đây nhất nhân bốn lần, chia cho giá cổ phiếu. Lợi suất của một cổ phiếu sẽ biến động khi giá cổ phiếu lên xuống do các tác động của thị trường.

3. Sự khác nhau giữa lãi suất của trái phiếu và cổ tức của cổ phiếu

Một lợi thế khác biệt của lãi suất trái phiếu so với cổ tức của cổ phiếu là tính chất đảm bảo của trái phiếu. Cụ thể:

Khi bạn mua một trái phiếu, bạn sẽ nhận được các khoản thanh toán lãi suất cố định cho đến khi trái phiếu đáo hạn. Tuy nhiên, có rủi ro không thu được lãi nếu công ty phát hành không trả được nợ. Trong các loại trái phiếu, trái phiếu doanh nghiệp được xếp hạng cao hoặc trái phiếu chính có rủi ro vỡ nợ thấp.

Ngược lại, một công ty có thể thay đổi chính sách cổ tức của mình bất kỳ lúc nào, làm giảm hoặc loại bỏ các khoản chi trả cổ tức trong tương lai. Mỗi cổ tức mà một công ty trả phải được biểu quyết và tuyên bố bởi hội đồng quản trị của công ty. Nếu một công ty có trái phiếu đang lưu hành cũng như nghĩa vụ trả cổ tức, thì trước tiên công ty đó phải trả lãi trái phiếu.

4. Dòng thu nhập ngày càng tăng

Một lợi thế của cổ tức là khả năng tỷ lệ chi trả cổ tức tăng dần theo thời gian. Nhiều công ty có lịch sử tăng số tiền chi trả cổ tức năm này qua năm khác. Một cổ phiếu có chất lượng cổ tức hiện tại có thể có lợi suất thấp hơn một trái phiếu chất lượng cao, nhưng ảnh hưởng của việc chi trả cổ tức tăng sẽ làm tăng cả dòng thu nhập và giá cổ phiếu.

5. Cân nhắc về Thuế khi đầu tư cổ phiếu và trái phiếu

Nhà đầu tư có thể cân nhắc mức thuế phải trả khi so sánh lợi suất trên trái phiếu và cổ phiếu. Tiền lãi từ trái phiếu chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp sẽ bị đánh thuế theo tỷ lệ khung biên của bạn. Cổ tức từ cổ phiếu của các công ty thường đủ điều kiện nhận thuế suất thấp hơn thu nhập thông thường của bạn. Nhà đầu tư cần tính lợi suất sau thuế cho các khoản đầu tư của mình khi so sánh lợi suất của trái phiếu và cổ phiếu trả cổ tức.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *